การศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Curcumin กับไอออนโลหะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติศักดิ์ ชูจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สัมพันธ์ วงศ์นาวา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง curcumin กับไอออนของ Cu(II), Fe(II), Pb(II) และ Ni(II) โดยใช้ Hexamethylenetriamine เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EPMA ยืนยันการเกิดพันธะระหว่าง curcumin กับไอออนโลหะแต่ละตัว จากผลการศึกษา IR spectrum พบว่าแถบการสั่นของหมู่ฟังก์ชัน β diketo ของ curcumin ปรากฏที่เลขคลื่นต่ำลง แสดงว่าหมู่ฟังก์ชันนี้เกิดพันธะกับไอออนโลหะ เมื่อวิเคราะห์หาปริมาณ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน พบว่า curcumin เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนโลหะดังข้างต้นในอัตราส่วน 1:1 จากการทดลองยังพบว่า UV vissible ของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง curcumin กับไอออนของ Cd(II), Cr(III) และ Zn(II) มีการเปลี่ยนแปลงจากสเปกตรัมของ curcumin ซึ่งอาจแสดงให้เห็นการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน The complexes between curcumin and metal ions, Cu(II), Fe(II), Pb(II), and Ni(II), were synthesized by using hexamethylenetriamine as a catalyst. The complexes were determined by EPMA, IR spectrum and elemental analysis. It was found that curcumin bound to metal ions by bonding between β diketo of curcumin and metal ions in 1:1 ratio. Moreover UV vissible spectra of complexes between curcumin and Cd(II), Cr(III), and Zn(II) changed fron pure curcumin which comfirm the complexes formation.