การศึกษาคาริโอไทป์ของแปะตำปึงและว่านมหากาฬแดง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • แวฮัสเมาะห์ มามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคาริโอไทป์ของแปะตำปึง( Gynura procumbens Merr.) และว่านมหากาฬแดง( G. pseudochina (L.) DC.var.hispida Thv. ) โดยการนับจำนวนโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากในระยะเมทาเฟสด้วยวิธี Feulgen squash พบว่า พืชทั้งสองชนิด มีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน คือ 2n=20 โดยคาริโอไทป์ของ แปะตำปึงประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริก 8 คู่ และซับเมทาเซนทริก 2 คู่ ขณะที่ว่านมหากาฬแดงประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริก 7 คู่ และซับเมทาเซนทริก 3 คู่ซึ่งคาริโอไทป์ของพืชทั้ง สองชนิดจัดเป็น symmetrical karyotype . Karyotypic study of Gynura procumbens Merr. and G.pseudochina(L.) DC.var.hispida Thv. was investigated from the root tips in mitotic phase by Feulgen squash method ,it was revealed that karyotype of two Gynura were symmetric. Gynura procumbens Merr. was 2n=20 ,distinguished as 8 metacentric and 2 submetacentric chromosomes where as Gynura pseudochina(L.)DC.var.hispidaThv. was 2n=20, distinguished as 7 metacentric and 3 submetacentric chromosomes.