ปลูกเพื่อโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.บรรยงค์ ศุภลักษณ์ไพศาล

  • 2.ธนพรจรพินิจ

  • 3.ทศพลพัชรประกาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวัสส์ น้อยลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยในสภาพปัจจุบันนี้มีอากาศเสียและมลพิษเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสภาพอากาศมีแต่ควันพิษ ทำให้ก่อเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ สาเหตุเนื่องมาจากมีประชากรจำนวนมากจึงทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น จากปัญหาข้างต้นนั้น จะพบว่าต้นเหตุของปัญหานั้นเกิดจากการที่ทุกคนในสังคมไม่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและยังคิดตัดต้นไม้ไปทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสร้าง ความสะดวกสบายให้กับตนเอง ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นอาจทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนตามมานั่นเอง สำหรับสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นรู้จักการช่วยกันปลูกต้นไม้ก็อาจจะเป็นเรื่องยาก นอกจากภาครัฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แล้ว ในส่วนของเยาวชนอย่างเราก็สามารถมีส่วนร่วม ในการชักชวนให้เยาวชนและบุคคลอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมและอยากช่วยกันปลูกต้นไม้มากยิ่งขึ้น จึงระดมความคิดสร้างเกมส์ Grow for world ขึ้น เพื่อหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ชักชวนให้เราช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาธรรมชาติให้คงเดิมมากยิ่งขึ้น เรื่อง Grow for world เป็นวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ เกมส์นี้สร้างขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตใจของผู้เล่นให้มีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งได้จัดทำขึ้นมาเป็นเกมส์ อาทิเช่น เกมส์ปลูกป่า แนวการเล่นเป็นแบบฉากเดียวไม่เลื่อน 2 มิติ มีตัวละครให้เลือก 3 ตัว มีทั้งตัวละครที่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งตัวละครแต่ละตัวนั้นจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ในปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือแม้แต่จะอยู่ในวัยใดก็ตาม ก็สามารถที่ จะช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติได้เหมือน ๆ กัน ซึ่งในเกมส์นี้จะแบ่งออกเป็น 5 ด่านด้วยกัน ซึ่งในแต่ละด่านนั้นจะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป คือ เมื่อผู้เล่นสามารถเล่นผ่านด่านได้ในแต่ละด่านก็จะมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้เพื่อเป็นคะแนนสะสมมีการบันทึกคะแนนบนสถิติ เพื่อวัดระดับคะแนนกับผู้เล่นคนอื่น ๆ