ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นลินี ปิ่นสญชัย

  • สุนันทา ขันทอง

  • นิภาพร โพธิ์เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพัตรา เอี่ยมพุ่ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปรากฎการณ์เรือนกระจก(Greenhouse Effect) ในปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) กันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศไทยแล้วเพราะปรากฎการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อคนทั่วไป จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนการสอน และการมีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์เรือนกระจกอย่างถูกต้องและจริงจังต่อไป บรรยากาศหรืออากาศที่อยู่โดยรอบตัวเรานั้น ล้วนมีผลที่ก่อให้เกิดการกระทำกิจกรรมต่างๆของคนเรา และในขณะเดียวกันการกระทำกิจกรรมต่างๆของคนเราก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศไปด้วย ดังะเห็นได้ว่าการเกิดหมอกควัน (Smog)และฝนกรด(Acid rain) จะมีผลกระทบต่อในชุมชน โดยกิจกรรมของคนเราที่เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ตามปกติแล้วสภาพอากาศจะมีความแตกต่างกันอยู่เสมอ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละวัน ฤดูกาลในช่วงปีหนึ่งๆ หรือขึ้นอยู่กับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ ล้วนมีผลต่อสภาพอากาศได้ทั้งสิ้น นอกจากนั้นสภาพอากาศในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศของโลก ท้องทะเล มหาสมุทร สภาพน้ำแข็ง และหิมะที่ปกคลุม สภาพของดินและพืชพรรณธรรมชาติต่างๆรวมทั้งปริมาณพลังงานจากดวงอาทิตย์ การหมุนและการโคจรของโลก และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ล้วนมีผลต่อสภาพอากาศได้ทั้งสิ้น และการที่ทราบว่าสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตย่อมเป็นผลที่จะทำให้เกิดความระมัดระวังในการกระทำใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในปัจจุบันได้ด้วย the education in this time have the objective for studies the influence of appear glass house event , (Greenhouse Effect) , in now have glass house mention , (Greenhouse Effect) , prevent widely both of in the international has and in house Thai already because , appear the event will aforementioned affect to build [ wasp ] general person , then necessary to must have instruction education , and having announces the public relations , the in case of about appear glass house event correctly and serious next , the atmosphere is or , location air around ourselves that , entirely bear fruit at cause activity all behaviour of the human , and meanwhile , activity all behaviour of the human , cause the effect builds [ wasp ] the atmosphere goes to with , can see that , smoke screen occurrence , (Smog) , and the acid rain (Acid rain) , will affect build [ wasp ] in the community , by the activity of the human who can enhance the carbon dioxide causes the change of the atmosphere , normally already the weather has will the difference always , which , might depend on the time on each day , the season during year one , or , depend on appear natural other event , entirely affect the weather has whole , besides the weather in each each the area entirely has the concernment and worldly atmosphere , sea , ocean , ice state , and snow that cover , the state of the earth and nature all florae and energy quantity from the sun , the whirl and running around worldly , and way geology change , entirely affect the weather has whole , and with regard to know that , how is the weather has will the change will go to ? in the future will should is to cause the carefulness in the behaviour will anything to have an affect on to build [ wasp ] the weather has in now with ,