ผจญภัยใต้น้ำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.สรรเสริญหิริโอ

  • 2.บัญชาปาโส

  • 3.ธีรพงษ์ทำทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชวาลย์ใสยิ่ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมส์ผจญภัยใต้น้ำ ( Submarine Palace System ) เป็นเกมส์ที่มีความคิดริเริ่มมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเลที่น่าค้นหาและน่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันระบบนิเวศน์ไม่ว่าจะเป็นทางทะเล ทางบกหรือจะเป็น ชั้นบรรยากาศก็ถูกทำลายไปมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมามากมาย ทางทีมงานต้องการที่จะสร้างเกมส์ระบบนิเวศน์ไต้น้ำขึ้น เพื่อที่จะรณรงค์ช่วยกันรักษาระบบนิเวศน์ให้ มีสภาพสมบูรณ์ หรือไม่ถูกทำลายมากไปกว่านี้ ลักษณะของเกมส์ผจญภัยใต้น้ำ ( Submarine Palace System ) เป็นการจำลองการใช้ชีวิตของปลา แบ่งออกเป็นสถานการณ์ต่าง และสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนี้ 1. ช่วงแรกเกิดและการดำเนินชีวิตให้อยู่รอด 2. ช่วงออกล่าหาอาหารเพื่อการดำรงชีวิตสัตว์ 3. ช่วงฤดูผสมพันธุ์ 4. ช่วงถูกล่า ( ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ล่าตัวทำลายระบบนิเวศน์ ) Game takes adventure under the water , ( Submarine Palace System ) , be game that think to originate is from , the environment by sea that is attractive for seek and interesting , which , now palace system will neither is by sea , way , the land is or , will the atmosphere , destroyed go to very , which , the majority happens by human craftsmanship then causes , a problem is all , upward a lot of , staff way will want to build game palace torch high tide system , in order to , , fight help each other heal palace system gives , there is completed state , ? ed destroyed too more this much , , the character of game takes adventure under the water , ( Submarine Palace System ) , be living duplication of the fish , distribute the situation differs , and all environment , as follows 1. the earliest stage is born and the way of life survive 2. the period go out to hunt seek the food for 3. animal period season livings breed 4. the period were hunted , ( , which , a human is hunter destroys palace system , ) .