การสังเคราะห์ลิเทียมนิกเกิลโคบอลต์วานาเดตสำหรับลิเทียม-ไอออนแบตเตอรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวิภา พรหมเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิติพันธุ์ ทองเต็ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการสังเคราะห์ลิเทียมนิกเกิลโคบอลต์วานาเดตโดยวิธีซอล เจล ซึ่งใช้กรดทาร์ทาลิคและกรดมาลิกเป็นตัวทำให้เกิดสารเชิงซ้อน ทดลองใช้อัตราส่วนโดยโมลระหว่างไอออนของโลหะทั้งหมดต่อกรดคาร์บอกซิลิกเป็น 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 นำสารที่เตรียมได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 450 oC นาน 6 ชั่วโมง จากนั้นวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้โดยใช้ TGA, XRD, FT IR และ SEM ผลการศึกษา พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้กรดมาลิกมีความบริสุทธิ์กว่าการใช้กรดทาร์ทาริคและขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชุด มีขนาดในระดับ sub micron Lithium nickel cobolt vanadate was prepared from carboxylate precursors by sol gel method and followed by calcining at temperature range 450 oC. Four different molar ratio of metal ions to carboxylic acid (M/A) used for the preparation were 1:1, 1:2, 1:3 and 1:4. The product was analysed using TGA, IR, XRD and SEM. The result show the products from using malic acid were purer than using tartaric acid and the particle size was in sub micron.