การหาคำตอบเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกพล กมลเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพร ตั้งทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาลักษณะคำตอบของสมการสติฟฟ์ ซึ่งเป็นสมการที่สามารถจัดรูปให้อยู่ในลักษณะของปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการอนุพันธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อหาคำตอบของสมการดังกล่าว

The studies of the characteristics of the solution of Stiff equation. By using the method for approximating the solution to initial value problems (The Numerical Methods) that is, the differential equation that satisfies a given initial condition.