การสังเคราะห์ผลแบเรียมเซอร์โคเนตโดยเทคนิคแอมโมโนเทอร์มอล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุทธิพงษ์ วรรรไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภินภัส รุจิวัตร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงายวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมผงแบเรียมเซอร์โคเนต ![ ( BaZrO_3)](/latexrender/pictures/996/9964f3b03bf6afcbfa1e9ba3d0d3a589.gif) โดยวิธีแอมโมโนเทอร์มอล และมีการศึกษาอิทธิพลของสภาพความเป็นกรดเบสจากการเติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาที่มีผลต่อการเกิดแบเรียมเซอร์โคเนต ลักษณะสัณฐาน และขนาดอนุภาคที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ค่าสภาพความเป็นกรดเบสตั้งแต่ 13 เป็นต้นไปจึงจะก่อให้เกิดแบเรียมเซอร์โคเนต ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แม้ที่อุณหภูมิต่ำถึง 130 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาเกิดได้สมบูรณ์มากขึ้นและการหลอมติดกันของอนุภาคลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 150 องศาเซลเซียส และ 180 องศาเซลเซียส ตามลำดับ โดยที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส และค่าความเป็นกรดเบสเท่ากับ 14 จะทำให้เกิดแบเรียมเซอร์โคเนต ได้เมื่อใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป และที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมงปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ์ ได้ผงแบเรียมเซอร์โคเนตที่มีขนาดอนุภาคกระจายตัวสม่ำเสมอ และการหลอมติดกันของอนุภาคมีน้อย