รอยทางของล้อหลังรถจักรยาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรารถนา วิริยธรรมเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์สำหรับวิยุตคณิตและวิทยาการคณนา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้กล่าวถึง การเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำการหาค่าเส้นการ เคลื่อนที่ของล้อหลังรถจักรยาน เมื่อเราทราบค่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของล้อหน้ารถจักรยาน โดยเขียนอยู่ในรูปแบบของสมการเชิงเส้นอันดับ 0 และ อันดับ 1 พร้อมทั้งหาค่าผลลัพธ์เปรียบเทียบกันโดยใช้ผลเฉลยเชิงตัวเลข In this paper,we model the mathematical model of the track of a bicycle back tire. We want to find out the path of a back tire when we know the path of the front tire. This mathematical model was expressed by the linear equation of the zero order and first order . And show the solution of the model by using the numerical solution.