ระบบงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐริกา ทองสมนึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร คุณาสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบงานนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูลเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ค้นหาและแก้ไขได้ง่าย ถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้นวิธีดำเนินการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนและความต้องการของผู้ใช้งานระบบ จนถึงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาโปรแกรม ASP.NET ที่มีการเก็บข้อมูลไว้ในOracle ซึ่งรันภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP ที่มีการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer และโปรแกรม IIS ไว้ด้วย ผลจากการศึกษาโปรแกรมทำให้ได้เรียนรู้การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน และได้เรียนรู้ถึงวิธีการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำงานได้จริง

This study aims to develop the working system by using the Computer technology to solve problems on the working system. Computer program was developed by using ASP.NET to collect information on Oracle database which run on Windows XP that included Internet Explorer IIS. The findings revealed that we have know how to analyses and design a program, and developed a program on the internet network. The study finding could be valuable as data for use to improve the effectiveness of computers.