ออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (เครื่องต้นแบบ)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรพล เทียมจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมทำด้วยเหล็กเป็นโครงรูปสี่เหลี่ยมด้านหน้ามีประตูเปิด ปิดได้ด้วย แผ่นสังกะสีโดยมีโฟมเป็นฉนวนกันความร้อนขนาด 100x100x60 cm. ผลการวิจัยพบว่าวัดอุณหภูมิภายในและภายนอกตู้อบพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบและอุณหภูมิเฉลี่ยภายนอกและเมื่อทำการทดลองอบแห้งผลิตภัณฑ์ 2 ตัวอย่างคือ พริกและข้าว เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิภายในตู้อบเท่ากับ 60.4 องศาเซลเซียส และภายนอกตู้อบเท่ากับ 32.7 องศาเซลเซียส แตกต่างกัน 59.5 % จากการทดลองอบแห้งจริงพบว่า ข้าวมีความชื้นลดลง 33.80% มาตรฐานเปียก78.40% มาตรฐานแห้ง พริกมีความชื้นลดลง 48.91 % มาตรฐานเปียก 186.67% มาตรฐานแห้ง This research aims to invent a Solar Cell Fumigator constructed from steel frame box, zinc plain, and foam sheet. Its size was 100×100×60 centimeters. The difference temperature between in and out side the fumigator was 59.5 %. This Fumigator was used to dry rice and chili. The results found that moisture of rice were reduce 33.80 % of standard wet weight and 78.80 % standard dry weight of rice. Moisture of chili were reduced 48.91 % of standard wet weight and 186.67 % of standard dry weight.