การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจควบคุมระยะไกลโดยอาศัยคลื่นวิทยุ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาริณี สุวรรณศรี ลักคณา บุญลับ

  • อดิศักดิ์ ยงยุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิจิตร เชาว์วันกลาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลโดยอาศัยคลื่นวิทยุ โดยมีการส่งสัญญาณภาพและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอาศัยการควบคุมจากระยะไกลจากการพัฒนาและปรับปรุงพบว่าในลักษณะพื้นที่ต่างๆ หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ดังนี้ บนพื้นถนนคอนกรีตมีความเร็วเฉลี่ย 0.30 เมตรต่อวินาที บนพื้นหญ้ามีความเร็วเฉลี่ย 0.256 เมตรต่อวินาที บนพื้นดินลูกรังมีความเร็วเฉลี่ย 0.236 เมตรต่อวินาที ระยะทางไกลสุดที่สามารถควบคุม หุ่นยนต์ได้ระยะทาง 319.68 เมตร บริเวณที่มีผนังกั้นระหว่าง ตัวรับและตัวส่งสัญญาณวิทยุสามารถควบคุมได้ในระยะทางเฉลี่ย 43.71เมตร หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่บนทางชันที่มีมุมสูงสุด 38 องศา และทางต่างระดับหุ่นยนต์สามารถขึ้นทางต่างระดับได้สูงสุด 4 ซม.ระยะทางสูงสุดที่กล้องสามารถจับสัญญาณภาพได้คือ 76.4 เมตร The purposes of this research project were to design and develop surveying robot for identifying the suspicious object by radio wave remote sensing control. The results of testing developed robot were 1) in congeal ground floor, average speed of the robot was 0.30 m/s; 2) in grass ground, average speed of the robot was 0.256 m/s; 3) rugged place floor, average speed of the robot was 0.236 m/s; 4) in the open area, the robot can be controlled about 319.68 m, and 5) and in the closed place the robot can be controlled about 43.71 m. In the place with the maximum spread angle about 38°, the robot can be received signal which has average distance about 76.4 m.