มิติแฟรกทัลและความสอดคล้องของการเติบโตโดยการแพร่แบบจำกัดและการแตกแขนงของของไหล โดยความหนืด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุษรา พัฒนศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพฤทธิ์ จินันทุยา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในรายงานนี้ จะเปรียบเทียบโครงสร้างเชิงแฟรกทัลของการแตกแขนงของของไหลโดยความหนืด จากการฉีดน้ำเข้าไปในของเหลวที่มีความหนืดสูง ที่อยู่ในช่องเฮลี ชอว์ กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของการเติบโตโดยการแพร่แบบจำกัด ที่ปรับปรุงให้รวมผลของแรงตึงผิวเข้าไว้ด้วย จากการวัดมิติแฟรกทัลของการเจริญเติบโตทั้งสองแบบ สำหรับค่าอัตราส่วนความหนืดต่างๆ พบว่าให้ผลที่สอดคล้องกัน นอกจาก นี้ยังได้อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่กำหนดรูปร่างของการเจริญเติบโต ซึ่งชี้ให้เห็นความสอดคล้องเชิงกายภาพของการเจริญเติบโตทั้งสองแบบได้เป็นอย่างดี