การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการเข้าและถอดรหัสระบบรหัสลับถุงเป้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรีย์พร เจ็ดกริช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หาญศึก ตาลศรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องที่น่าสนใจแพร่หลายมากขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ดังนั้นวิทยาการรหัสลับจึงถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงงานนี้จะศึกษาและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้การเข้ารหัสและการถอดรหัสด้วยระบบรหัสลับถุงเป้ซึ่งเป็นระบบรหัสลับกุญแจสาธารณะอีกระบบหนึ่ง

Today, protection data security is the interesting subject. The government and private individual are need to protect data from the other people. Therefore the cryptography was developed.This project studied and developed software for encryption and decryption by used the Knapsack Cryptosystem.