การผลิต Poly-hydroxybutyric acid จากกากน้ำตาลโดย Bacillus megaterium

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวพล อุดพ้วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริลักษณ์ ชัยจำรัส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Poly hydroxybutyric acid (PHB) เป็นสารอินทรีย์พอลิเมอร์ชีวภาพที่สะสมอยู่ภายในเซลล์ของแบคทีเรียหลายชนิด สารพอลิเมอร์ชีวภาพนี้มีคุณสมบัติทนความร้อน และถูกย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ ทั้งคุณภาพ และปริมาณของสารพอลิเมอร์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นทางชีวภาพนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งอาหารเป็นสำคัญ โดยเฉพาะแหล่งคาร์บอน และไนโตรเจน ซึ่งการวิจัยนี้ใช้กากน้ำตาลที่มีราคาต่ำเป็นแหล่งคาร์บอน ในการผลิต PHB เพื่อลดต้นทุนการผลิต พบว่ากากน้ำตาลสามารถใช้แทนแหล่งคาร์บอนที่มีราคาแพงอย่างน้ำตาลฟรุคโตสได้ โดยใช้เชื้อ Bacillus megaterium สามารถผลิตสาร PHB สะสมไว้ภายในเซลล์ได้ โดยให้อัตราการผลิต PHB สูงสุด 0.077 mg/l/h และอัตราการผลิตชีวมวลสูงสุด 111.25 mg/l/h จะมีสาร PHB ร้อยละ 22.35 ของน้ำหนักเซลล์แห้ง สาร PHB ที่ผลิตได้นี้ถูกนำไปพิสูจน์โครงสร้างโมเลกุลด้วยการวิเคราะห์ NMR เพื่อหาตำแหน่งโปรตรอน และคาร์บอน เทียบกับสาร PHB มาตราฐาน Poly hydroxybutyric acid (PHB) is a bio polymer which was accumulated in intracellular of a bacterial cell. The property of PHB products is a thermal tolerant and biodegradable substance. The quantity and quality of PHB synthesis depend on C source and N source in the culture. Molasses was used as a carbon source for PHB production that can reduce a cost for production through as cheaper material .In this study, the effect of carbon source on PHB synthesis was performed by Bacillus megaterium. The PHB can be accumulated into the cell. However, molasses was used into the culture of Bacillus megaterium instead of fructose successfully. Gain of PHB productivity was 0.077 mg/l/h and the biomass productivity was 111.25 mg/l/h. There was PHB 22.35% of dry weight. Afterward, PHB structure was analyzed by NMR to confirm the position of proton and carbon compared with the PHB standard.