การวิเคราะห์หาระยะทางอิสระเฉลี่ยและระยะเวลาของการปลดปล่อยอนุภาคจากดวงอาทิตย์มายังโลกโดยใช้เทคนิคแบบ FWHM และ EW

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัฒนพงษ์ หารเอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฑิราณี ขำล้ำเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ศึกษาการหาระยะทางอิสระเฉลี่ยและหาระยะเวลาในการปลดปล่อยอนุภาคด้วยเทคนิควิธีแบบ FWHM (Full Width at Half Maximum) และ EW (Equivalent Width) โดยใช้สมการขนส่ง Ruffolo 1995, 1998 จำลองการเคลื่อนที่ของอนุภาค ใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ ULEIS บนยานอวกาศ ACE ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานต่ำที่มีระดับพลังงานในช่วง 0.02 14.0 MeV/n ซึ่งอนุภาคจะถูกรบกวนโดยตัวกลางระหว่างดาวเคราะห์ได้ง่าย ในการฟิตเปรียบเทียบข้อมูลจริงจากยานอวกาศกับข้อมูลที่ได้จากการจำลองการเคลื่อนของอนุภาค พบว่าระยะทางอิสระเฉลี่ยมีค่ามากขึ้นเมื่ออนุภาคมีระดับพลังงานเพิ่มขึ้นและในการหาระยะเวลาของการปลดปล่อยอนุภาคด้วยวิธี FWHM (Full Width at Half Maximum)และ EW(Equivalent Width) พบว่าทั้ง 2 วิธีจะให้ค่าระยะเวลาการปลดปล่อยที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน In this work we study the mean free path and the injection duration of solar energetic particles, which are released from the Sun with the techniques of FWHM (Full Width at Half Maximum) and EW(Equivalent Width), which are used for fitting the particle propagation(Ruffolo 1995, 1998. We use data from an ULEIS (The Ultra Low Energy Isotope Spectrometer) instrument on ACE (The Advanced Composition Explorer) spacecraft, which detects the low energy particles is at 0.02 14.0 MeV/n. These particles are easy disturbed by the interplanetary medium. The fitting results of the spacecraft data and the simulation results are the best mean free path which increases as increasing energy. The results of the injection duration analysis by the techniques of FWHM(Full Width at Half Maximum)and EW(Equivalent Width) show the same injection time.