ความหลากหลายของพืชวงศ์กาฝาก(Loranthaceae) ในอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สนธยา นำภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลหทัย พูลพงษ์

  • ภาสกร บุญชาลี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้วงศ์กาฝาก ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 จากการศึกษาพบพรรณไม้ทั้งหมด 3 สกุล 7 ชนิดได้แก่ Dendrophthoe longiflora, D. pentandra, D. sp. Macrosolen sp.,Scurrula atropurpurea, S. ferruginea และ S. lepidorta ซึ่งได้บรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยาการกระจายพันธุ์ สร้างรูปวิธานในการจำแนกชนิด และศึกษากายวิภาคศาสตร์ของผิวใบพืชทั้ง 3 สกุล 7ชนิด การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของผิวใบ พบว่า พืชทั้ง 3 สกุล 7 ชนิด มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ S. ferruginea มีลวดลายคิวตินชัดเจน ส่วนพืชอีก 6 ชนิด พบลวดลายคิวตินเฉพาะบริเวณปากใบ Abstract: Taxonomic studies of the Showy mistletoe (Loranthaceae) in Senangkanikhom District Amnatcharoen Province were carried out between September 2007 and January 2008. Three genera, seven species, which are Dendrophthoe longiflora, D. pentandra, D. sp. Macrosolen sp., Scurrula atropurpurea, S. ferruginea and S. lepidorta, were recognized. The morphological, ecological and distribution data were recorded and the taxonomic key for specific level was constructed. The anatomical studies of leaf surface showed that cuticular sculptures are distinct in S. ferruginea, while they are confined at stomata in other species.