การเตรียมไฟโบรอินที่ละลายน้ำจากรังไหมไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญนันท์ ศรีปัตถา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัลยา สุทธิขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รังไหมประกอบด้วยเส้นใยที่มีโปรตีนสำคัญสองชนิด คือ ไฟโบรอินที่เป็นเส้นใยไหมและเซริซินหรือกาวไหมเคลือบอยู่บนเส้นใย โดยปกติไฟโบรอินไม่ละลายน้ำหรือละลายได้ยาก ในการทดลองนี้ได้ศึกษาวิธีการสกัดผงไฟโบรอินที่สามารถละลายน้ำได้จากรังไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง โดยนำรังไหมมาลอกกาวเซริซินออกด้วยการต้มใน 2 เปอร์เซ็นต์โซเดียมคาร์บอเนตแล้วทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นละลายไหมไฟโบรอินด้วยสารละลายผสมระหว่างแคลเซียมคลอไรด์กับเอทานอลและน้ำในอัตราส่วน 50:60:35 โดยน้ำหนัก แล้วนำไปไดอะไลท์ด้วยน้ำ 3 วัน ทำให้เป็นผงด้วยการทำให้แห้งแบบเยือกแข็ง ผงไฟโบรอินที่เตรียมได้เมื่อส่องด้วย SEM มีลักษณะเป็นรูพรุน ความสามารถในการละลายของผงไฟโบรอินละลายในน้ำได้ดีกว่าสารละลายกลีเซอรอล ผลจาก FTIR แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างของผงไฟโบรอินจาก β pleted sheet เป็น random coiled