สื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ วัดพระศรีสรรเพชญ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หนึ่งนิจ สุมาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วชิรา ปูชตรีรัตน์ กรัณณา ทองอาญา

  • สมพงษ์ สุมาลัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานนี้เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติของวัดพระศรีสรรเพชญ์ในอดีต นำเสนอในลักษณะของภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีของการสร้างวัตถุ 3 มิติเข้ามาช่วยในการพัฒนาโดยสร้างแบบจำลอง 3 มิติของวัดพระศรีสรรเพชญ์ในอดีต ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของราชสำนักสมัยกรุงศรีอยุธยามาเป็นเนื้อหาของการดำเนินเรื่อง โดยมุ่งเน้นทั้งการให้ความรู้และความบันเทิงกับผู้รับชม โดยพัฒนาโครงการนี้ขึ้นด้วยโปรแกรมสำหรับสร้างวัตถุ 3 มิติ 3ds Max 9.0 แล้วทำการประมวลผลออกมา จากนั้นจึงดำเนินการผสมผสานกับสื่ออื่นๆ ทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ และเสียงมาประกอบเพื่อให้เป็นสื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณ์และมีความน่าสนใจ ผลงานที่สมบูรณ์ของโครงการนี้จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอที่สามารถนำไปบันทึกเผยแพร่ที่เป็นสื่อทั้งในรูปแบบของ VCD หรือ DVD ได้ Abstract: The objective of this project was to create a “ Wat Phra Si Sanpetch 3D Multimedia ” in a theme of 3 dimensions animation multimedia with 3 dimensions creation technology. This multimedia picked some of the historical place in Ayutthaya era that is Wat Phra Si Sanpetch to conduct the 3D model animation theme while providing the knowledge and entertaining at the same time. In the developing process, 3ds Max 9.0 is a tool to create a 3D models and 3D animations. In this 3D multimedia, some scenes are added with a picture, which created by the camera for the realistic picture in the multimedia. The results of the project are in video files.