โปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย Bluetooth

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชิรา มีอาษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธราภรณ์ สถาปิตานนท์

  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

  • ยุพิน พวกยะ

  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย Bluetooth เป็นโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเป็นการส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ Bluetooth ซึ่งสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ ซึ่งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้ JAVA 2 Micro Edition (J2ME) ในส่วนอุปกรณ์รับสัญญาณ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ หรือเครื่องที่มีความสามารถที่รับสัญญาณ Bluetooth ได้ ซึ่งมีหลักการทำงานคือ เมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับสัญญาณจากโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว จะเข้าสู่โปรแกรมรับสัญญาณ เพื่อทำการเข้าและถอดรหัส หลังจากนั้นจะทำการประมวลผล เพื่อส่งคำสั่งไปยังบอร์ดทดลอง โดยผ่านทางพอร์ตขนาน ซึ่งบอร์ดทดลองประกอบด้วยหลอด LED จำนวน 8 ดวง ในส่วนของคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งที่ได้รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยโปรแกรมในการแปลสัญญาณและสั่งงานให้อุปกรณ์ทำงาน พัฒนาโดย Visual Basic 6.0