ระบบเครือข่ายการบริการแผนกระบบสารสนเทศ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยณัฐ สุขสมพืช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุพิน พวกยะ

  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

  • ธราภรณ์ สถาปิตานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบเครือข่ายการบริการแผนกระบบสารสนเทศ จัดทำขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2003 ในการจัดเก็บข้อมูล ใช้ภาษา ASP(Active Server Page) เป็นภาษาเขียน และพัฒนาโปรแกรมโดยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้บริหารระบบ ศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อความถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และลดการใช้กระดาษตามแผนกต่างๆในบริษัท และระบบนี้ยังเป็นศูนย์กลางของระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่มีการพัฒนามาใช้งานในบริษัทเพิ่มเติมต่อไป

Information System Service database was developed by Microsoft Office Access 2003,Programing was developed by ASP (Active Server Page) language and Program was developed by Macromedia Dreamweaver. Purpose for data central system to manage by computer technology. This system will make correctly data, standard, comfortable and reducing paper of sections in the company and this system also is the central of others information system which had developed to use in company.