การประดิษฐ์และสมบัติทางแม่เหล็กของเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันเฟอร์ไรต์ CoFe2O4

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มันทนา แสงมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สันติ แม้นศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการประดิษฐ์เส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันเฟอร์ไรต์ CoFe2O4 ด้วยกระบวนการ โซล เจล (Sol–gel) ระหว่างสารละลายพอลิเมอร์โพลิไวนิลไพโรลิโดน (PVP) กับโคบอลท์เฟอร์ไรต์, เทคนิค อิเล็กโทรสปินนิ่ง (electrospinning) และการแคลไซน์ (calcination) ที่อุณหภูมิสูง เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการแคลไซน์ต่อสมบัติความเป็นแม่เหล็กของเส้นใยนาโน ผลจากเทคนิค SEM พบว่าขนาดเฉลี่ยของเส้นใยนาโนก่อนการแคลไซน์มีค่าเท่ากับ 454±10 nm แต่หลังจากการแคลซิเนชันที่อุณหภูมิ 500 ºC, 600ºC และ 800 ºC พบว่าเส้นใยนาโนเปลี่ยนเป็นอนุภาคนาโนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการแคลซิเนชันเพิ่มขึ้น การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของ CoFe2O4 ที่ได้ ด้วยเทคนิค VSM พบว่ามีความเป็นแม่เหล็กแบบเฟอร์โร ที่มีค่า Ms เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการแคลไซน์เพิ่มขึ้น โดยค่า Ms ของการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 ºC มีค่าเป็น 71±10 emu/g