การจำลองแบบการนำความร้อนในการทดลองวัดสภาพนำความร้อนโดยวิธี Heat pulse

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เวทางค์ ดอนกระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

  • นาท เสาวดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการจำลองแบบการนำความร้อนของวัสดุในแบบที่เป็น 1 มิติ วัสดุด้วยวิธี Forward Time Centered Space ( FTCS) เขียนโปรแกรมจำลองแบบด้วยภาษา C ในแบบจำลองขั้นต้นใช้วัสดุทองแดง ความหนา 5 mm ให้ Heat pulse เป็นแบบ Square Wave มีกำลัง 8.625 kW/m2 สมมุติช่วงของการดูดซับความร้อนในวัสดุเท่ากับ 0.5 mm และถือว่าระบบไม่มีการสูญเสียความร้อน พบว่าผลการคำนวณการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิที่ผิวหลังของวัสดุจากการจำลองแบบ สอดคล้องกับผลที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการเชิงวิเคราะห์จากเทคนิค Laser pulse โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 6%