การประดิษฐ์และสมบัติทางแม่เหล็กของเส้ยใยนาโนของคาร์บอน-Fe3O4 โดยวิธิอิเล็กโตรสปินนิ่ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิทวัส แสนรังค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สันติ แม้นศิริ สิรพัฒน์ ประโทนเทพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้ได้ทำการประดิษฐ์เส้นใยนาโนคาร์บอน(CNFs) คอมโพสิตจากสารละลาย พอลิเมอร์โพลีอะไครโลไนไตรล์ (PAN) ละลายในไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (DMF) คอมโพสิตด้วยเหล็ก (III) ไนเตรต โดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่งและการคาร์บอนไนเซชั่น(carbonization)ที่อุณหภูมิสูง ทำการวิเคราะห์เส้นใยนาโนที่ได้ด้วยเทคนิค SEM, TG DTA, Raman spectroscopy และ VSM จากภาพ SEM พบว่าขนาดของเส้นใยนาโนมีขนาดตั้งแต่ 300 – 1800 nm และหลังจากการคาร์บอไนเซชั่นภายใต้บรรยากาศอาร์กอนได้เส้นใยนาโนคาร์บอนคอมโพสิตมีขนาดตั้งแต่ 200 – 1100 nm จากการวิเคราะห์อัตราส่วนพื้นที่ใต้กราฟ D peak และ G peak จาก Raman spectrum ของเส้นใยนาโนคาร์บอนคอมโพสิตโดยใช้ Gaussian Lorentzian curve fitting พบว่าขนาดของผลึกแกรไฟต์ (graphitic crystallite domain size, La) ในเส้นใยนาโนคาร์บอนคอมโพสิตมีค่าระหว่าง 1.11 2.60 nm และจากการศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของเส้นใยนาโนคาร์บอนคอมโพสิตที่ได้พบว่ามีความเป็นแม่เหล็กแบบเฟอร์โร ที่มีค่า Ms สูงสุดที่ความเข้มข้นของสารคอมโพสิต 40 wt% คือประมาณ 25.17 emu/g โดยค่า Ms เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารคอมโพสิต