เกมส์เด็กไทยออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชยุตพงศ์ อุมดมศรีรุ่งเรือง

  • ชวาพล อิทธิสุภรณ์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวัฒน์ ลิ้มโภคา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน เกมส์ออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเกมส์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนั้น เนื้อหาของเกมส์จึงโน้มเอียงไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ เกมส์มักจะมีเนื้อหาที่รุนแรง ก้าวร้าว ซึ่งไม่เหมาะสมต่อเยาวชน อีกทั้งการนำเข้าเกมส์จากต่างประเทศทำให้ไทยต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากในแต่ละปี การนำความรู้ทางด้าน software engineering ในการออกแบบ, การprogramming ด้วยภาษา python, การใช้ความรู้ทางด้าน network ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง client server, การออกแบบ และ access database และการใช้ panda3d ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกมส์ซิมูเลชั่น 3 มิติ ซึ่งผู้พัฒนาหวังว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามา สร้างสรรค์ผลงานที่เพียบพร้อมทั้งเนื้อหา สาระ ความรู้และความสนุกสนานได้อย่างลงตัว เป้าหมายของผลงานชิ้นนี้ คือการสร้างเกมส์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ไม่เน้นความรุนแรง แต่จะเน้นความน่ารักสดใส การส่งเสริมให้ทำความดี และการสร้างมิตรภาพ แล้วยังเป็นการสร้างเกมส์ที่พัฒนาโดยคนไทย ทำให้ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นำเข้า ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้วงการเกมส์ในประเทศไทย และผู้พัฒนาภายในประเทศ เกิดการแข่งขัน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น At present, most of online games are imported from abroad and at the same time reflect the culture of such countries. Unfortunately those games are violent and aggressive and establish undesirable manners to players, mostly children and youth. Moreover, the country has paid a lot for the copyright for years. In order to develop the 3D simulation online, advanced skills are needed including engineering software design, python language programming, client server network, database access design, and the panda3d usage. We efficiently utilize these skills and hope to produce the creative game bringing together knowledge and fun for the players. The main objective of the 3D simulation online game is to create the game based on Thai culture and Buddhism concept. The game will bring the fun with morality as well as friendship. Therefore, the games developed by Thai people will not only decrease the copyright expenditure but also help stimulate the competitiveness in the game market and consequently lead to higher quality and development.