เกมส์ฟาร์มแสนสุข

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรยงค์ คงน่วม

  • จตุรงค์ รักประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวัฒน์ ลิ้มโภคา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบัน โลกเริ่มให้ความสนใจในด้าน AE (Artificial Emotion) กันอย่างกว้างขวาง โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมาประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านด้วยกัน โดยเฉพาะด้านความบันเทิง เพราะการนำ AE มาใช้ช่วยให้เกิดความสมจริง มีชีวิตชีวา และสร้างอารมณ์ร่วมได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้พัฒนา จึงมีความคิดที่จะนำ AE มาประยุกต์ใช้กับ 3D Simulation Game เพื่อให้ เกมสามารถตอบสนองกับผู้เล่นได้ใกล้เคียงกับความจริง โดยการนำความรู้ทางด้าน AI และ ด้าน Software Engineering ในการพัฒนาโปรแกรม เป้าหมายของโครงการนี้ คือการพัฒนาเกม 3D Simulation เพื่อความบันเทิง ที่นำเสนอในลักษณะรูปแบบของความเป็นไทย ประกอบกับการใช้เทคนิค AE เข้ามาประยุกต์ เพื่อจำลองอารมณ์ และการดำเนินชีวิตของตัวละครภายในเกมเกมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพื่อให้เกมน่าเล่นและสนุกยิ่งขึ้น At present, AE has become more widespread in the world. It has been developed continued and it can be applied in many cases, especially, entertainment because AE can help the picture to be real, lively and good feeling. Therefore, the constructors have an idea that we will take AE to be applied with 3D in order to make the game to be close to the real and suit with the players by bring the knowledge of AI and software engineering to develop this program. The target of this project is the 3D simulation game development and the applying of AE technique for duplicate the daily life of the game characters to be close to the real.