โมบาย Hi 6 Mobile Hi 6

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ สุขใส

  • ศักดิ์ชัย บุรีรัตน์

  • กิตติยา เทศน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ต้องการพัฒนาการทำงานของโทรศัพท์มือถือที่มี Module GPS ที่ให้บริการข้อมูลตำแหน่งหรือแผนที่เพื่อใช้ในการนำทาง โดยจะมีการออกแบบและพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับ Web Service เพื่อเป็นการนำอัลบั้มภาพรวมถึงข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวมาแบ่งปันให้กลุ่มเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความต้องการข้อมูลของสถานที่นั้นๆ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าโครงงานนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการทำงานของโทรศัพท์มือถือให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ด้วยการออกแบบที่มีการจัดเก็บและสร้างข้อมูลรวมถึงมีการ Comment สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้งานระบบได้ทำและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นลงบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจจะมีความสวยงามรวมถึงมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่าที่จะจดบันทึกลงบนสมุด ซึ่งโครงงาน Mobile Hi 6 จะประกอบด้วย 1. ส่วนของ Mobile Application คือส่วนที่ทำหน้าที่ร่วมกับระบบ GPS ในการดึงพิกัดตำแหน่ง ร่วมกับการถ่ายภาพเพื่อส่งต่อไปยัง Web Service โดย Web Service จะทำหน้าที่ประมวลผลต่อไป 2. ส่วนของ Web Service เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างโมบายกับ Google Map โดย Web Service จะเก็บข้อมูลของ Mobile Application ลงบน Database เพื่อที่จะนำไปใช้งานกับ Web Application อีกที 3. ส่วนของ Web Application มีไว้สำหรับแสดงผลข้อมูลที่เก็บอยู่บน Web Service ซึ่งได้ทำการบันทึกมาจาก Mobile Application เพื่อจัดแสดงการสรุปข้อมูลของ Trip นั้นๆ 4. ส่วนของ Google Map API เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อร้องขอ Map จาก Google Map โดยจะนำมาใช้งานในการสรุปข้อมูลการท่องเที่ยวว่ามีสถานที่ใดบ้างในแต่ละ Trip อีกทั้งยังสามารถดึงตำแหน่งปัจจุบันให้กับ Mobile Application เพื่อให้ทราบว่าอยู่ในตำแหน่งใดของแผนที่