การใช้ประโยชน์พืชอาหารบริเวณชุมชนบ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภรัตน์ มะโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาพืชที่ใช้เป็นอาหารของชุมชนบ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านต้นแบบดีเด่นโครงการนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาการใช้ประโยชน์พืชอาหารภายในชุมชน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาแห่งการใช้ประโยชน์จากพืชจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยการขยายตัวของสังคมเมืองทำให้การใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเลือนหายไปและบางชนิดเริ่มรู้จักน้อยในเยาวชน ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลชนิดของพืชอาหารที่บริโภค จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูการบริโภคผักพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไป จึงได้ทำการสำรวจโดยสอบถามชื่อพื้นเมือง ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ วิธีการใช้ประโยชน์ บันทึกภาพพืช แล้วตรวจสอบชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือน มิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 ในส่วนครัวเรือนของชาวบ้านจากการสำรวจในเบื้องต้นที่จำแนกได้ พบพืชที่ใช้เป็นอาหารมี 95 ชนิด จัดอยู่ใน 41 วงศ์