การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชนบ้านห้วยโป่งและบ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของหมอยาในชุมชนบ้านห้วยโป่งและบ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยใช้ วิธีสอบถามชื่อพื้นเมือง สูตรยาที่ใช้ ส่วนที่ใช้ วิธีใช้และสรรพคุณของพืชสมุนไพร บันทึกภาพ ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช และบันทึกข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นสูตรยา 19 สูตรและพืชสมุนไพรเดี่ยวทั้งหมด 53 ชนิด จัดอยู่ใน 44 สกุล 29 วงศ์ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในบ้านห้วยโป่ง 20 ชนิดและบ้านใหม่วังผาปูน 38 ชนิด หลังจากนั้นจึงนำมารวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลังในชุมชนและอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีประโยชน์เหล่านั้นไว้ เพื่อไม่ให้ลดลงและสูญหายไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านหันมาให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาอื่นในท้องถิ่นตนมากขึ้นและเกิดโครงการอนุรักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป