นึกคิด สนุกคิด กับเคมี (Closely enjoy with Chemistry)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พริม ศักดิ์กำจร

  • วรรษชล อังกูรสุทธิพันธ์

  • ธีนิดา ล้อมวัฒนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรา หรูจิตตวิวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทสื่อการเรียนการสอน เรื่อง “โปแกรม นึกคิด สนุกคิด กับเคมี” (Closely enjoy with Chemistry) เป็นซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านกระบวนการคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แบบจำลองอะตอม และตารางธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเคมี มากขึ้น ภายในซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1.นำเข้าสู่บทเรียน , 2.แบบทดสอบก่อนเรียน , 3.บทเรียน , 4.เกมส์ทบทวนความรู้ , 5. แบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 , Macromedia Flash 8 , Action Script 2.0 ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นการนำเสนอบทเรียนในรูปแบบของการ์ตูนอนิเมชัน โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Education software “Closely enjoy with Chemistry” is software for make learners have got accomplishment of Chemistry and this program want learner have knowledge and more understand in Atomic and Periodic Table . This software constitute with 1. Intro 2. Pretest 3. Lesson 4.Game 5. Posttest By Visual Basic 6.0 , Macromedia Flash8 , Acton Script 2.0 Language .It’s accent about present lesson with Multimedia Animation . We use a lot of picture and animation to make learners understand and make the program beautiful to create mood for learners. We hope that this software will be useful for every learners.