นายเฉลิม ท่องโลก(Travel with Mr.Chalerm)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิชญา แสงทวีสิน

  • ฐิตาภา เขมกวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรา หรูจิตตวิวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทสื่อการเรียนการสอน นายเฉลิม ท่องโลก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ พฤติกรรมสัตว์ ในวิชาชีววิทยามากยิ่งขึ้น ภายในซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วยส่วน ต่างๆดังนี้ 1.) นำเข้าสู่บทเรียน 2.) แบบทดสอบก่อนเรียน 3.)เนื้อหาบทเรียน พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัด ของพฤติกรรมแต่ละประเภท 4.)เกมทบทวนความรู้ 5.)แบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3, Adobe Illustrator CS3 , ภาษา Action Script 2.0 และ ภาษา XML ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นการ นำเสนอด้วยแอนิเมชั่นประกอบบทเรียน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อและผู้ใช้สื่อ โครงการนี้เป็นโครงการที่ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จากศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ