ปลดลอกเข้าไปในใจเธอ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกรัชต์ เรืองอภิรมย์

  • ปรัชนันท์ จิตทักษะ

  • อภิชญา แสงทวีสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรา หรูจิตตวิวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเรียนในวิชาต่างๆต่อไป อย่างเช่นในเรื่อง “ฟังก์ชันลอการิทึม” นั้นก็เป็นพื้นฐานในการเรียนของวิชาฟิสิกส์ และเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้ แต่นักเรียนจำนวนมากมักจะไม่ชอบ เพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และยากต่อการเข้าใจ อีกทั้งยังมีรูปแบบของโจทย์ที่หลากหลาย ทางคณะผู้จัดทำจึงนำเรื่อง “ฟังก์ชันลอการิทึม” มาจัดทำเป็นสื่อการสอน “ปลดลอกเข้าไปในใจเธอ” เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ และสนุกไปกับเกมที่จะทำให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้นอีกด้วย Mathematics is considered to be a crucial subject, which will serve as a basis in further studies in several subjects. For example, Logarithmic Function is to be studied for using with Physics and Chemistry, not only in High School but also for higher levels of Mathematics. However, most students do not like studying this function because it is complicated and hard to understand. There are also several variety of problems related to this topic. We then decide to create a CAI(Computer Assisted Instruction) "AntiLOG into your Heart" in order to help students learn about this topic, be able to apply their knowledge in the future, and enjoy the game which will also provide a better understanding to the subject.