การวิเคราะห์สารตัวอย่างที่พบจากการขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวุฒิ บ่อคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิจิตร เชาว์วันกลาง

  • พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ

  • เอกวัฒน์ ราชไชย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาหาชนิดและปริมาณธาตุจากหินที่เก็บมาจากการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำพะยัง ด้วยวิธีการอาบนิวตรอน ใช้เวลาอาบนิวตรอน 12 ชั่วโมงปล่อยให้สลายตัว 2 วัน 5 วัน และ 10 วัน ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพไม่พบธาตุ Au แต่พบธาตุ Na, Sc, Fe, As, Co, Sb และ La เมื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าธาตุ Fe มีปริมาณค่อนข้างสูงอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ถึง 55 Abstract:This research aims to find types andquantity of elements from stone collected from Hui Pai reservoir.The rocks were pierced to construct a tunnel and then deliver water from Hui Pai into Lum Pa Yang reservoir. By the Neutron Activation Analysis, irradiated with Neutron for 12 hours, and made a decay time for 2 days, 5 days and 10 days. The results showed that, from an analysis which approach to the quality, an Au element was not found but it showed Na, Sc, Fe, As, Co, Sb and La. Result from quantity analysis,Fe was considered in high rate (approximately 30% 50%).