การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน แคลเซียมและไขมันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเต้าฮวยนมสด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยวัฒนา ประภาศรี

  • กาญจนา รักภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เนตรชนก จันทร์สว่าง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน แคลเซียมและไขมันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเต้าฮวยนมสดโดยใช้วิธีเจดาห์ล อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรี และสกัดด้วยซอฮ์กเลต ตามลำดับ ตัวอย่างมี 2 ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อชัยยา จำนวน 3 รสชาติ (นม ข้าวโพด และเผือก) และยี่ห้อ PK888 จำนวน 3 รสชาติ (นม ข้าวโพด และเผือก) ที่จำหน่ายในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม ผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณโปรตีน แคลเซียมและไขมันในเครื่องดื่มเต้าฮวยนมสดอยู่ในช่วง 532.43 – 869.06 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม, 16.23 – 23.01 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และ 1.64 – 2.97 กรัมต่อ 100 กรัม ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณโปรตีน แคลเซียมและไขมันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเต้าฮวยนมสด ระหว่างยี่ห้อชัยยาและยี่ห้อ PK888 โดย t – test (independent samples) พบว่า ปริมาณโปรตีน แคลเซียมและไขมันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 The study aims to analyze quantities of protein, calcium and fat in modified bean curd products by Kjeldahl, Atomic Absorption Spectrophotometry and Sohxlet extraction techniques, respectively. Three flavors (milk, corn and taro root) from two brands, Chaiya and PK 888, were analyzed. It was found that the quantities of protein, calcium and fat in modified bean curd products were 532.43 – 869.06 milligrams per 100 grams, 16.23 – 23.01 milligrams per 100 grams and 1.64 – 2.97 grams per 100 grams, respectively. The comparison of the average quantities of protein, calcium and fat in modified bean curd products between Chaiya and PK 888 indicated that the quantities of protein, calcium and fat were statistically different at 0.05 level.