การพัฒนาโปรแกรมอรรถประโยชน์กรณีศึกษา : เครซี่ไอโอบนโทรศัพท์มือถือ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชระ นาเสงี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร คุณาสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามาบทบาทเป็นอย่างมากทั้งในหน่วยงาน บริษัท ธุรกิจทั่วไป แม้แต่ผู้ใช้ทั่วไปเพราะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ตั้งแต่การจัดทำเอกสารตลอดจนให้ความบันเทิงทางด้านการดูหนัง หรือฟังเพลงเล่นเกมส์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเฉพาะกรณี คือการศึกษาการพัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้งานด้านเกมได้จริง

The Present government and the firms to develop their job by the computer, because it make convenience for user. For example, to develop document and entertainment as movie or lesson, music and game. The purposes of the Case Study were to develop a program on mobile and study it’s application’s results in Game play.