ระบบการจัดการฐานข้อมูลบัตรแสดงตนงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศริยา แก้วลายทอง

  • สุวัฒนา พรหมสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะมีบัณฑิต คณะกรรมการดำเนินงาน และประชาชนภายนอกมาร่วมงาน แต่เนื่องจากปริมาณของผู้เข้าร่วมงานมีจำนวนมาก ทำให้การตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกบริเวณงานทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องใช้บัตรแสดงตนในการระบุถึงตัวบุคคล หน้าที่ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน จากความจำเป็นดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลบัตรแสดงตนงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบงานเดิมซึ่งพัฒนาในส่วนของงานออกบัตรแสดงตนเป็นหลัก ดำเนินการพัฒนาระบบตามขั้นตอนวงจรพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 2005 Professional Edition สร้างรายงานด้วย Crystal Reports สำหรับ Visual Studio 2005 จัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server Express Edition และสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายแบบ Client Server ได้ การพัฒนาระบบงานแยกเป็น 6 ระบบงานย่อย คือ ระบบจัดการรูปแบบบัตร ระบบปรับปรุงแฟ้มข้อมูล ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ระบบพิมพ์บัตร ระบบค้นหาข้อมูล ระบบเบิกจ่ายบัตร และระบบรายงานสารสนเทศ โดยระบบนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำบัตรแสดงตนประเภทบุคคลรวมถึงยานพาหนะที่เข้าออกภายในบริเวณงานเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยที่ดีในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกๆ ปี Abstract: During the arrangements of academic degrees conferring ceremony in Yala Rajabhat University in the past, the ceremonial area was often crowded with a lot of participants of the graduates, operation commissioners, and people from outside. The large number of participants had caused difficulties in investigation of people and vehicles coming in and out the area. As a result, identifying cards were used to identify persons, missions, and working areas. The Identifying Cards Database Management System for Academic Degrees Conferring Ceremony was since originated with the purpose of improving the existing system, mainly in part of identifying card issuing task. Development of the system was processed by using Microsoft Visual Basic 2005 Professional Edition for commanding program writing, Crystal Reports for Visual Studio 2005 to create reports, and Microsoft SQL Server Express Edition for database management. Moreover, the system developed can also be run on the Client Server network system. The system developed was divided into 6 subsystems, they were: card format management system, main data file adjustment system, user permission check system, card print system, data search system, card delivery system, and information report system. The developed system can be used not only in creating the identifying card but also for security purpose, checking people including vehicles coming in and out the ceremonial area of Yala Rajabhat University’s annual academic degrees confers.