การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดกรวย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โสรยา มูซอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมภพ เภาทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดกรวยด้วยตัวทำละลายอินทรีย์โดยใช้เฮกเซนและปิโตรเลียมอีเทอร์เป็นตัวทำละลายที่อัตราส่วน 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25 และ 1:30 พบว่าการใช้ปิโตรเลียมอีเทอร์ที่อัตราส่วน 1:30 ได้ปริมาณสารสกัดร้อยละ 29.0 ของน้ำหนักตัวอย่างแห้ง ซึ่งสูงกว่าการสกัดด้วยเฮกเซน และเมื่อทำการสกัดที่อุณหภูมิ 35 60 องศาเซลเซียส เวลา 14 ชั่วโมง ได้ปริมาณสารสกัดร้อยละ 31.9 ของน้ำหนักตัวอย่างแห้ง ซึ่งมากกว่าการสกัดที่อุณหภูมิห้อง และจำนวนการสกัดซ้ำ 3 ครั้งจะได้ปริมาณสารสกัดมากที่สุด คือ ร้อยละ 33.0 ของน้ำหนักตัวอย่างแห้งการศึกษาสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลชีพบางชนิดของสารสกัดจากเมล็ดที่ความเข้มข้น 0.5 กรัมต่อมิลลิลิตร พบว่ามีผลต่อการยับยั้งเชื้อ Staphyllococcus aureus และ Bacillus cereus The optimum conditions for extraction of essential oil from Horfieldia irya seed using hexane and petroleam ether were studied. The ratio of ratio 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25 and 1:30. It was found that the yield of extracted oil from ratio 1:30 by petroleum ether was about 29.0 % by dry weight showed higher than extracted oil from hexane. And was found that yield of extracted oil from temperature35–60 0C for14hour was about 31.9% by dry weight showed higher than extracted oil from room temperature. And was found that the most yield of extracted oil from three repeat was about 33.0 % by dry weight. The study of inhibition property of some microbial from Horfieldia irya seed extract to prepare extracted oil concentration 0.5 g/ml. It found that Horfieldia extract inhibited Staphyllococcus aureus and Bacillus cereus.