ระบบงานซื้อขายไม้ยางพารา กรณีศึกษาโรงงานรัตนไพจิตร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรญา เพชรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉราพร ยกขุน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาระบบงานซื้อขายไม้ยางพารานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดการระบบงานซื้อขายไม้ยางพารา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถครอบคลุมผู้ใช้งานจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน และผู้จัดการ โดยดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ Microsoft Visual Basic Version 6.0 Service Pack 6 ทำงานร่วมกับโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน Crystal Report Version 9.2 และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปรากฏว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ปรากฏว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับที่สูงมาก สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน ผลลัพธ์ของรายงาน การติดต่อกับผู้ใช้และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ

The objectives of studies Trading Rubberwood System are designing and developing software to manage Trading Rubberwood System and develop software for 2 groups of users; employee and manager.The studies used System Development Life Cycle (SDLC) as a guide line. Building the new system with Microsoft Visual Basic Version 6.0 Service Pack 6 used Crystal Report Version 9.2 for make reports of this project and used MySQL to manage database running after installation. The result from the development of this system show the system can manage data perfectly, reports data so quickly and easily. The assessments of system by the specialists are high efficiency and the satisfactions of system by the user’s opinions are very satisfied. The summary of this system is high efficiency both the process of system, the result of reports, the interface with users and the useful of system.