การทดสอบและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของขั้วไฟฟ้าแพร่ก๊าซที่เชื่อมติดกับอิเล็กโตรไลต์ โพลีเมอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทร อัยรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนที่เชื่อมติดกับขั้วไฟฟ้าพรุนที่มีก๊าซป้อน ของ Bernardi and Verbrugge (1991) ใหม่ โดยการใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นสมการควบคุมในพารามิเตอร์ที่กำหนด ซึ่งจากการศึกษาปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการทำนายด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้ จะช่วยให้สามารถทำนายพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของพารามิเตอร์ต่างๆ ภายในเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนที่เชื่อมติดกับขั้วไฟฟ้าพรุนที่มีก๊าซป้อนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ค่าความหนาแน่นกระแส และค่าศักย์เซลล์ เป็นต้น โดยผลทำนายที่ได้จะแสดงในรูปแบบกราฟการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์เหล่านั้นที่เกิดระหว่างขั้วทั้งสองด้าน