ผลของปริมาณแป้งต่อสมบัติเชิงกลและความสามารถในการย่อยสลายของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ ตันรัตนกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาอิทธิพลของปริมาณแป้งมีผลต่อสมบัติเชิงกลและความสามารถในการย่อยสลายของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับแป้งมันสำปะหลัง แปรปริมาณแป้งตั้งแต่ 30 ถึง 70 %โดยน้ำหนัก ทำการผสมในเครื่องผสมแบบปิดที่อุณหภูมิ 120C เป็นเวลา 8 min จากผลการทดลองพบว่า สมบัติการทนต่อแรงดึง สมบัติความต้านทานต่อการฉีกขาด และสมบัติความต้านทานต่อแรงกระแทกมีค่าลดลง ส่วนความสามารถในการดูดซับน้ำและความสามารถในการย่อยสลายเพิ่มขี้น เมื่อปริมาณแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น