การสังเคราะห์น้ำมันถั่วเหลืองอิพ๊อกซิไดซ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์ชนก ไสไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ ตันรัตนกุล

  • วัชนิดา ชินผา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์น้ำมันถั่วเหลืองอิพ๊อกซิไดซ์ โดยทำปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชันบนพันธะคู่ของน้ำมันถั่วเหลืองด้วยกรดแอซิติกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ใช้กรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวแปรในการสังเคราะห์น้ำมันถั่วเหลืองอิพ๊อกซิไดซ์ ได้แก่ อุณหภูมิ และเวลาในการทำปฏิริยา วิเคราะห์ปริมาณอิพ๊อกซิเดชันด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี และขึ้นรูปน้ำมันถั่วเหลืองอิพ๊อกซิไดซ์ด้วยการผสมสารเชื่อมโยงโมเลกุลชนิดแอนไฮไดรด์และตัวเร่งปฏิกิริยา นำไปอบภายใต้สภาวะที่กำหนดเพื่อทดสอบสมบัติต้านแรงดึง เปรียบเทียบสมบัติการทนต่อแรงดึงของน้ำมัน ถั่วเหลืองอิพ๊อกซิไดซ์ที่มีปริมาณหมู่อิพ๊อกไซด์ 35 55 mol% พบว่าค่ามอดูลัสและค่าความเค้น ณ จุดขาดเพิ่มขึ้น หากปริมาณหมู่อิพ๊อกไซด์เพิ่มขึ้น ส่วนค่าความเครียด ณ จุดขาดที่มากที่สุดมาจาก สูตรที่มีหมู่ อิพ๊อกไซด์ 40 mol%