หน่วยปฏิบัติการไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล