ผลของเคลย์ต่อสมบัติการทนสึกของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยเขม่าดำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกานต์ อำภารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภา วิรเศรษฐ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางธรรมชาติ/เขม่าดำ/เคลย์ นาโนคอมโพสิท มีการเตรียมด้วยวิธีการหลอมเหลว ซึ่งทำการศึกษาถึงผลกระทบของปริมาณเคลย์ที่มีต่อสมบัติการทนสึกและสมบัติเชิงกลต่างๆ ของยางธรรมชาติ อีกทั้งยังทำการศึกษาการกระจายตัวของเคลย์ในยางโดยใช้เทคนิค X ray Diffraction ซึ่งพบว่ายิ่งใส่ปริมาณเคลย์ลงไปในยางธรรมชาติมากขึ้น d spacing ของเคลย์ก็จะอยู่ห่างกันน้อยลง เมื่อนำไปหาสภาวะที่ใช้ในการขึ้นรูป พบว่ายางธรรมชาติ/เขม่าดำ/เคลย์ นาโนคอมโพสิท มีระยะเวลาในการสกอร์ชและขึ้นรูปน้อยกว่ายางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยเขม่าดำเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเคลย์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการ crosslink ในยางได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำ ยางธรรมชาติ/เขม่าดำ/เคลย์ นาโนคอมโพสิท ไปวัดสมบัติการทนสึกและสมบัติเชิงกลต่างๆ กลับพบว่า ค่าที่ออกมาใกล้เคียงกับค่าของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยเขม่าดำเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่า adhesion ระหว่างยางธรรมชาติกับเคลย์ยังไม่ดีนัก จึงต้องมีการปรับปรุง interaction ระหว่างยางธรรมชาติกับเคลย์ โดยใส่ compatibilizer เช่น silane ลงไป ซึ่งการทดลองในส่วนนี้กำลังอยู่ในช่วงการทำวิจัย