เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงชนิดใช้อิเล็กโทรไลต์แบบพอลิเมอร์เจล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศร แซ่เฮ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัลลภ กาญจนภาณุรัช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบหนึ่งเพราะความเหมาะสมทั้งในด้านราคาและประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ได้มีการผลิตเพื่อใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากยังคงต้องการการพัฒนาในหลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาด้านอายุการใช้งานของเซลล์ เนื่องจากระบบอิเล็กโทรไลต์เหลว I /I3 ที่ได้การยอมรับโดยทั่วไปนั้นอาจมีปัญหาด้านความคงทนของเซลล์ในระยะยาวเนื่องจากความดันไอที่สูง โครงงานนี้จึงได้ทำการลองแทนที่อิเล็กโทรไลต์เหลวด้วยการใช้ absorbent polymer เพื่อสร้างโครงสร้างอิเล็กโทรไลต์แบบกึ่งแข็ง ผลการทดสอบขั้นต้นพบว่าอิเล็กโทรไลต์ชนิดนี้สามารถใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงได้ในระดับหนึ่ง