การศึกษาความชื้นสมดุลของการอบแห้งกุ้งต้ม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวัลย์ ขลิดรัม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารีนา มะหนิ

  • จอมภพ แววศักดิ์

  • ภรพนา บัวเพชร์

  • สุวิทย์ เพชรห้วยลึก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองเพื่อหาค่าและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของความชื้นสมดุล พบว่าในการใช้สารละลายเกลืออิ่มตัวเป็นตัวควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 10 95 และอุณหภูมิในช่วง30 60 องศาเซลเซียส แล้วนำค่าความชื้นสมดุลมาวิเคราะห์กับรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเส้นความชื้นสมดุลไอโซเทอมในรูปแบบสมการต่างๆ พบว่ารูปแบบสมการที่ให้ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับการทดลองมากที่สุด คือ รูปแบบสมการของ Oswin, 1946 ซึ่งจะได้ความสัมพันธ์ของความชื้นสมดุลดังนี้ คือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความชื้นสมดุลจะมีค่าลดลง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ4.57 และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ากับ16.71 The objective of this study is to determine and to form the mathematical simulation model of an equilibrium moisture contents that were found the using saturated salt solutions as the control of relative humidity in the range of 10 – 95% and the temperature in the range of 30 – 60