การวิเคราะห์และออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับบริการข้อมูลด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เบญจมาศ แซ่อึ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิรยา สิทธิสาร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการวิเคราะห์และออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับบริการข้อมูลด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูลด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณและส่งเสริมเทคโนโลยีที่มีการให้บริการข้อมูลหรือบริการการประมวลผลข้อมูล แบบเว็บเซอร์วิส ซึ่งในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสขึ้นมาเพื่อบริการข้อมูลด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการลา ประวัติการศึกษา ประวัติงานวิจัยและความสามารถพิเศษต่างๆ ของบุคลากร รวมถึงการบริการประมวลผลในการสรุปข้อมูลการลาในประเภทต่างๆ ของบุคลากร การรายงานสรุปจำนวนบุคลากรที่สามารถจำแนกตามเงื่อนไขต่างๆ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการและการรับสอบถามข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ นอกจากนี้ทางผู้จัดทำโครงงานได้ทำการจำลองเว็บแอพลิเคชั่น เพื่อเรียกใช้บริการจากเว็บเซอร์วิสตัวอย่างที่ได้สร้างขึ้นดังนั้นในการวิเคราะห์ระบบจะแบ่ง ได้เป็น 2 ระบบ คือระบบเว็บเซอร์วิสและระบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่เรียกใช้เว็บเซอร์วิส ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส นี้จะสามารถประยุกต์ใช้กับระบบงานประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในอนาคต

This Thesis shows the study of web service analysis and design that will use for personnel data services in Thaksin university. To solve some problems in web application development, we use advantages of web service technology for data distribution. Personnel data will be given to users according to conditional query, includes personnel record, education record, research record, etc. In addition, we simulate web application to request the web service that we have developed. So there are two systems in our work, web service system and web application. From this study, it can be applied to real system in the future.