การหาปริมาณเฟอร์ริกไอออนโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โสรยา พัฒทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญจิต มณีอ่อน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษานี้ได้พัฒนาการหาปริมาณเฟอร์ริกไอออนโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย อาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเฟอร์ริกไอออนในสารตัวอย่าง กับ สารละลาย ซาลิไซเลท เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสี นำสารละลายที่ได้นี้ไปเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานเฟอร์ริกไอออน ความเข้มข้น 5.0–30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ขีดจำกัดต่ำสุดของการวิเคราะห์ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ที่ได้จากชุดทดสอบมีค่าเท่ากับ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ