ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของประชาชนอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรางมาศ เมืองพรม

  • ชาตรี การเดิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบกุล มหิวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของประชาชนในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบมีชั้นภูมิจำนวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละและการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิต ได้แก่ อายุ จำนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ความคิดเห็นด้านบริษัทประกันชีวิต ความคิดเห็นด้านการเงิน และความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการประกันชีวิต โดยมีค่าความถูกต้องในการพยากรณ์ร้อยละ 84.8 ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

The objective of this study was to study factors affecting on life insured’s decision people in Amphoe Rongkwang, Changwat Phrae. The Sample of this study by Stratificfied Simple Random Sampling were 381 case. Questionnaires were used to collect data. Statistics used was frequency, percentage, and Logistic Regression Analysis. The result of the study found that, there were 6 variables to affecting on life insured’s decision people was age, the number of people in family, occupation, the opinion toward the life insurance, the opinion toward the currency and the opinion toward knowledge and understanding about the business of life insurance. The accurate prediction was 84.8 %.