ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงกมล แก้วคงดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราโมทย์ ประเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาอิสระนี้ เป็นการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น จากการศึกษาได้ว่าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ คือสมการหรือเซตของสมการที่ผลเฉลยของมันจะให้ค่าวิวัฒน์ของตัวแปรตามที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ เราอาจเรียกสมการนี้ว่า สมการสถานะ และการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อย่างง่าย ทำได้โดยการสร้างกราฟจากปัจจัยที่ได้จากปัญหาที่เราสนใจ แล้วก็หาสมการในรูปทั่วไปจากกราฟ และพัฒนาสมการอย่างง่ายให้ซับซ้อนขึ้นตามกรณีที่ศึกษา

This independent study learns about main content of mathematical models. The brief knowledges from this learning are that mathematical model is an equation or set of equation, whose the solution provides the time space evolution of the state variable. The equation that defines the mathematical model can also be called the state equation. We can build simple model from graph of our problem. Then look for equation that relate to the graph and maybe develop model for more extreme cases.