เศษส่วนทศนิยมและเศษส่วนต่อเนื่อง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิยาม วงศ์พันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยวัฒน์ นามนาค

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาหัวข้ออิสระนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “เศษส่วนทศนิยมและเศษส่วนต่อเนื่อง” โดยสามารถเขียนจำนวนตรรกยะให้อยู่ในรูปของทศนิยมในเลขฐานต่างๆ และเขียนจำนวนตรรกยะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนต่อเนื่องจำกัดได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถเขียนจำนวนอตรรกยะให้อยู่ในรูปเศษส่วนต่อเนื่องอนันต์และเศษส่วนต่อเนื่องอนันต์ที่เป็นคาบได้

In this independent study, to discuss the representation of rational and irrational number as decimal fractions and continued fractions. We first show that every rational number can be expressed as a terminaties or periodic decimal fractions. Next, we also show that every irrational number can be expressed as an infinite continued fractions and periodic continued fractions.